Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van Delforno Pedicuren

Inhoud:
1. Definities.
2. Toepasselijkheid.
3. Totstandkoming van de overeenkomst.
4. Verplichtingen van de ondernemer.
5. Verplichtingen van de Consument/Cliënt.
6. Betalingen.
7. Aansprakelijkheid.
8. Klachten.
9. Geschillenregeling.
10. Nakomingsgarantie.
11. Afwijkingen.

1. Definities.
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: Delforno Pedicure 
ProVoet: Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal; 
Consument/Cliënt: De natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van  een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;  
Overeenkomst: De overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;  
Uiterlijke verzorgingsbranche: Voetverzorgingsbedrijf;  
Voetverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat handelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en nagels.mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;  
Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600,2509 LP Den Haag;  
Branchecodes: De codes van het voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf”.

2. Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument/cliënt.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument/cliënt gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangeeft die behandeling uit te zullen voeren.
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument/cliënt te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 3.  De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
 4. In geval de consument/cliënt wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht. Onder overmacht wordt ziekte, overlijden van een naaste of ernstige weersomstandigheden, waarbij geadviseerd word om thuis te blijven, verstaan. Bij het vergeten van een afspraak wordt 50% in rekening gebracht!

4. Verplichtingen van de ondernemer

 1.  De ondernemer staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument/cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes uitgegeven door het HBA (Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer).
 4. De ondernemer zal geen handelingen verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

5. Verplichtingen van de consument/cliënt

 1. De consument/cliënt dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van de eventuele specifieke wensen.
 2. De consument/cliënt heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.
 3. U dient tijdig uw afspraak af te zeggen. Indien u dit niet voor 48 uur voor de afgesproken tijd hebt gedaan ben ik genoodzaakt om het bedrag van een basisbehandeling bij u in rekening te brengen.

6. Betaling

 1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betalingen omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
 2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument/cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

7. Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de consument/cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. De consument/cliënt is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument/cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. Dit houd o.a. in dat afspraken, die NIET tenminste 24 uur voor de afspraak worden afgemeld, in rekening worden gebracht. Uitzondering hierop vind u  onder 3.4 in deze Algemene Voorwaarden.

8. Klachten

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument/cliënt.
 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijk termijn van 2 weken, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

9. Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument/cliënt en ondernemer over totstandkoming of uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument/cliënt als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie. (www.degeschillencommissie.nl)
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument/cliënt een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument/cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

10. Nakomingsgarantie

 1. ProVoet staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee weken na verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is ingegaan.
 2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ProVoet aan de consument/cliënt uitgekeerd en voor het meerdere word de consument/cliënt aangeboden zijn vordering aan ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument/cliënt.
 3. ProVoet verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument/cliënt is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamen vereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:
  1.   –  aan het lid is surseance van betaling verleend. – het lid is failliet verklaard. -de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ProVoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten beëindigd zijn.

11. Afwijkingen
Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument/cliënt worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument/cliënt zijn.

Copyright © 2019 Delforno Pedicure